امور در کیفیت تیمم – امر دوم- جلسۀ اول ( شنبه، 9 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیة التیمم- امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ اول
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار