امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ دوم ( يکشنبه، 10 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیةالتیمم- امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ دوم
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار