امور در کیفیت تیمم- امر سوم ( دوشنبه، 11 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیة التیمم- امور در کیفیت تیمم- امور در کیفیت تیمم- امر سوم
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار