شرایط تیمم ( سه‌شنبه، 12 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- شرایط تیمم
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار