مسئله 1 و 2 و 3 ( شنبه، 16 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 1 و 2 و 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار