مسئله 4 و 5 ( يکشنبه، 17 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 4 و 5
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار