مسئله 14 و 15 و 16 و 17 ( چهارشنبه، 20 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 14 و 15 و 16 و 17
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار