اول از مسوغات جواز تیمم- مسئله 14 و 15 ( شنبه، 15 فروردين 1394 )
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- اول از مسوغات جواز تیمم- مسئله 14 و 15
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار