دوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 16 ( يکشنبه، 16 فروردين 1394 )
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- دوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 16
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار