سوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 17 ( دوشنبه، 17 فروردين 1394 )
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 17
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار