سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ اول ( سه‌شنبه، 18 فروردين 1394 )
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ اول
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار