سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 18- جلسۀ دوم ( چهارشنبه، 19 فروردين 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ دوم
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار