سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 20 ( دوشنبه، 24 فروردين 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 20
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار