تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیّه ( يکشنبه، 9 شهريور 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار