تقسیم واجب به مطلق و مشروط ( چهارشنبه، 19 شهريور 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار