متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ اول) ( دوشنبه، 24 شهريور 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار