متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ دوم) ( چهارشنبه، 26 شهريور 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار