شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه دوم) ( دوشنبه، 7 مهر 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار