حکم به استحقاق ثواب در واجب نفسی یا غیری (جلسه دوم) ( چهارشنبه، 23 مهر 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار