نظر مرحوم خویی (رحمةالله‌علیه) در شک در واجب اصلی و واجب تبعی ( دوشنبه، 17 آذر 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار