فصل دوم فی صفاته تعالی- اشکال و پاسخ به صفت قدرت خدا- جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 28 دی 1395 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار