فصل دوم در صفات خداوند- اشکال و پاسخ به صفت قدرت خدا- جلسۀ 2 ( يکشنبه، 3 بهمن 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار