فصل دوم در صفات خداوند- اشکال و پاسخ به مسئلۀ قدرت خدا- جلسۀ 3 ( سه‌شنبه، 5 بهمن 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار