فصل دوم در صفات خداوند- اثبات عمومیت قدرت خداوند متعال- جلسۀ 1 ( يکشنبه، 10 بهمن 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار