فصل دوم در صفات خداوند- اثبات عمومیت قدرت خداوند متعال- جلسۀ 2 ( سه‌شنبه، 12 بهمن 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار