فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 2 ( سه‌شنبه، 3 اسفند 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار