فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 3 ( يکشنبه، 8 اسفند 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار