فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 3 ( يکشنبه، 8 اسفند 1395 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار