فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 3 ( يکشنبه، 22 اسفند 1395 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار