فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 4 ( پنجشنبه، 24 اسفند 1396 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار