واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 2 ( يکشنبه، 6 اسفند 1396 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار