واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 3 ( دوشنبه، 7 اسفند 1396 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 3
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار