واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2 ( چهارشنبه، 9 اسفند 1396 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار