واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 6 ( سه‌شنبه، 15 اسفند 1396 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 6
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار