مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 1 ( يکشنبه، 20 اسفند 1396 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار