مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 2 ( دوشنبه، 21 اسفند 1396 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار