واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11 ( دوشنبه، 21 اسفند 1396 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار