واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14 ( چهارشنبه، 15 فروردين 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار