واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16 ( شنبه، 18 فروردين 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات نماز- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار