واجبات نماز - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25 ( دوشنبه، 20 فروردين 1397 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار