مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 5 ( شنبه، 18 فروردين 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار