مشتق اصولی- عدم فرق بین معانی اسمی و حرفی از نظر موضوع له و مستعمل فیه- جلسۀ 2 ( دوشنبه، 20 فروردين 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار