واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 22 فروردين 1397 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار