مشتق اصولی- مقصود از حال تلبس در مشتق خصوص حال یا جامع حال گذشته است. ( چهارشنبه، 22 فروردين 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار