واجبات نماز- واجبات سجده- مسئلۀ 8 و 9 ( يکشنبه، 9 ارديبهشت 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار