مشتق اصولی- بساطت یا مرکب‌بودن مشتق- جلسۀ 4 ( دوشنبه، 10 ارديبهشت 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار