واجبات نماز- واجبات سجده- مسئلۀ 12 و 13 ( سه‌شنبه، 11 ارديبهشت 1397 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- واجبات سجده- مسئلۀ 12 و 13
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار