مشتق اصولی- بساطت یا مرکب بودن مشتق- جلسۀ 5 ( سه‌شنبه، 11 ارديبهشت 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار