واجبات نماز- واجبات سجده- مسئلۀ 14 ( شنبه، 15 ارديبهشت 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- واجبات سجده- مسئلۀ 14
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار