مشتق اصولی- اشکال مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول در صدق تلبس به مشتق ( شنبه، 15 ارديبهشت 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار