مشتق اصولی- اسناد مشتق به ما هو له و غیر ما هو له- امر و معانی آن ( يکشنبه، 16 ارديبهشت 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار